Košík

1. Reklamovat lze pouze zboží, které bylo zakoupeno u prodávajícího a které je vlastnictvím spotřebitele.

2. V případě, že vlastnické právo ještě nepřešlo z prodávajícího na kupujícího, kupující si ve smyslu platné legislativy reklamaci může vyřídit až po úplné úhradě ve smyslu Občanského zákoníku.

3. Pokud kupující je spotřebitel (fyzická osoba, která nejedná v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání) na veškeré nabízené zboží se poskytuje záruka v trvání 24 měsíců, není-li u zboží uvedeno jinak a postupuje se ve smyslu Zákona o ochraně spotřebitele a Občanského zákoníku a těchto reklamačních podmínek. Pokud kupující není spotřebitelem, postupuje se ve smyslu ustanovení Obchodního zákoníku a záruční doba je 1 rok a na tyto reklamace se nevztahují tyto reklamační podmínky.

4. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží od přepravní společnosti nebo přímo od prodávajícího, přebírá-li zboží kupující osobně, v den jeho převzetí.

5. Kupující je povinen reklamaci uplatnit neprodleně u prodávajícího, a to hned po zjištění vady.

6. Odpovědnost za vady se nevztahuje na vady způsobené následujícím užíváním: a. k vadě došlo mechanickým poškozením výrobku způsobeným kupujícím,

b. nesprávným zacházením s výrobkem, způsobem jiným než byl uveden v návodu k použití,

c. používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozeného prostředí zboží dle návodu,

d. zanedbáním péče a údržby o zboží,

e. poškozením zboží nadměrným zatěžováním,

f. používáním zboží v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, obecnými zásadami, technickými normami nebo bezpečnostními předpisy nebo jiným porušením záručních podmínek.

7. Z odpovědnosti za vady jsou také vyňaty vady, které vznikly při živelné pohromě.

8. Odpovědnost za vady se nevztahuje také i na běžné opotřebení zboží (nebo jeho části) způsobené používáním zboží. Za vadu nelze považovat, jak vyplývá již z povahy věci doba její minimální trvanlivosti nebo doba spotřeby, která může být omezena na kratší dobu. Doba minimální trvanlivosti, doba použitelnosti, doba spotřeby nebo obdobná doba je uvedena na zboží, pokud takovému označení zboží podléhá.

9. Reklamované zboží nám nezasílejte po vyplnění reklamačního formuláře se dozvíte přesný postup. 

10. Prodávající potvrdí přijetí reklamace a vydá kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace zboží ve vhodné formě. Za den uplatnění reklamace se považuje den jejího doručení prodávajícímu. Není-li možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace. Potvrzení o vyřízení reklamace bude zasláno e-mailem.

11. Prodávající je povinen určit způsob vyřízení reklamace ihned, ve složitých případech do 3 dnů ode dne uplatnění reklamace. V odůvodněných případech, zejména vyžaduje-li se složité technické zhodnocení zboží nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po určení způsobu vyřízení reklamace vyřídí reklamaci prodávající ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později. Vyřízení reklamace však nesmí být delší než 30 dní ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí 30 denní lhůty pro vyřízení reklamace má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy a bude mu vrácena plná částka za zboží nebo má právo na výměnu zboží za nové.

12. Práva kupujícího při uplatňování reklamace:

a. jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby tato byla bezúplatně, včas a řádně odstraněna, přičemž tato vada musí být odstraněna bez zbytečného odkladu,

b. kupující může místo odstranění vady požadovat výměnu věci, nebo se vada týká jen součásti věci, výměnu součásti pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem k ceně zboží nebo závažnosti vady,

c. prodávající může namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou věc, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné obtíže,

d. jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání řádnému používání věci má kupující právo na výměnu věci nebo na odstoupení od smlouvy. Stejné právo má kupující v případě, že sice jde o odstranitelné vady, pokud však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí se vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat,

13. Reklamace se považuje za vyřízenou, skončí-li reklamační řízení předáním reklamovaného zboží, jeho výměnou nebo vrácením kupní ceny zboží, písemnou výzvou k převzetí plnění nebo její odůvodněné zamítnutí.

14. O výsledku reklamačního řízení je spotřebitel informován v zákonné lhůtě

15. Nepoškození zboží, resp. neporušenost obalu (dle pokynů při přebírání zboží) je třeba zkontrolovat při přebírání zboží, nakolik se zboží při přepravě může poškodit.

Doporučujeme kupujícím rozbalit zboží a prohlédnout si jej v přítomnosti dopravce. Vaším podpisem kurýrovi prohlašujete, že obal je nepoškozený.

16. Tyto reklamační podmínky jsou nedílnou součástí všeobecných obchodních podmínek a prodávající si vyhrazuje právo je kdykoli měnit i bez předchozího upozornění prodávajícího.

Reklamační formulář můžete vytisknout zde a poslat na adresu firmy: Online projekt s.r.o.,  Rokycanská 140/27, Plzeň 312 00 nebo ho můžete vytisknout a oskenovat/ofotit a poslat na email info@shopink.cz  nebo vyplňte následující formulář